Zasady realizacji voucherów

 

I. Zasady realizacji voucherów na określoną imprezę turystyczną wystawionych przez Grupa Bis-Pol WM Sp z o.o. Sp.k.

 1. Voucher na określoną imprezę turystyczną (dalej „Voucher”) jest wystawiany przez Grupę Bis-Pol WM Sp. Z o.o. Sp. K (dalej Grupa Bis-Pol).
 2. Dopuszczalną formą płatności za voucher to gotówka lub przelew.
 3. Voucher jest możliwy do wykorzystania na imprezę turystyczną, której dotyczy.
 4. Voucher stanowi środek płatniczy przy rezerwacji imprezy turystycznej wyłącznie z oferty wycieczek organizowanych przez Grupę Bis-Pol, zamieszczonej na stronie www.bispol.com. Wartość vouchera pomniejsza sumę do zapłaty.
 5. Data ważności określona jest na voucherze.
 6. Voucher musi być ważny w dniu podpisania umowy – zgłoszenia na imprezę turystyczną, nie musi być natomiast ważny w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
 7. Voucher niewykorzystany w terminie jego ważności nie może być wykorzystany – traci ważność. W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających wykorzystanie vouchera, voucher automatycznie przedłużany jest o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności.
 8. W przypadku realizacji vouchera, jeśli wartość vouchera jest niższa niż wartość określonej imprezy turystycznej, klient nie jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.
 9. W przypadku, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość imprezy turystycznej, różnica nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie klienta, voucher nie podlega zwrotowi. W takim przypadku voucher może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, a ewentualną pozostałą kwotę klient ma prawo przeznaczyć na inną, nową rezerwację. Nowa rezerwacja musi zostać dokonana wraz ze zgłoszeniem rezygnacji z pierwotnie zakupionej imprezy turystycznej.
 11. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Grupy Bis-Pol, ważność vouchera zostaje automatycznie przedłużona o okres jednego roku od dnia odwołania imprezy turystycznej.
 12. Vouchery można grupować i łączyć ich wartość.
 13. Rezerwacja imprezy turystycznej opłacanej voucherem odbywa się zgodnie z warunkami uczestnictwa.
 14. Voucher można odstąpić innej osobie pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zgłoszenia przez posiadacza, nowego właściciela vouchera, Grupie Bis-Pol.
 15. Przed upływem ważności vouchera, w przypadku braku dostępności oferty, klient ma prawo do jednorazowego przedłużenia ważności vouchera o kolejny rok.
 16. Po upływie wskazanego na voucherze terminu ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje żadne roszczenie lub żądanie w stosunku do Grupy Bis-Pol.
 17. Posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo jego zwrotu ani zamiany na gotówkę zarówno w całości jak i w części.
 18. W przypadku chęci zrealizowania vouchera klient jest zobowiązany do okazania vouchera w formie oryginalnej lub elektronicznej podczas dokonywania rezerwacji.

 

II. Zasady realizacji voucherów o określonej wartości wystawionych przez Grupa Bis-Pol WM Sp z o.o. Sp.k

 1. Voucher o określonej wartości (dalej „voucher”) jest wystawiany przez Grupę Bis-Pol WM Sp. Z o.o. Sp. K (dalej Grupa Bis-Pol).
 2. Voucher jest możliwy do wykorzystania na dowolną imprezę turystyczną.
 3. Voucher stanowi środek płatniczy przy rezerwacji imprezy turystycznej wyłącznie z oferty wycieczek organizowanych przez Grupę Bis-Pol, zamieszczonej na stronie www.bispol.com. Wartość vouchera pomniejsza sumę do zapłaty.
 4. Data ważności określona jest na voucherze.
 5. Voucher musi być ważny w dniu podpisania umowy – zgłoszenia na imprezę turystyczną, nie musi być natomiast ważny w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
 6. Voucher niewykorzystany w terminie jego ważności nie może być wykorzystany – traci ważność.
 7. W przypadku, gdy wartość vouchera jest niższa niż wartość imprezy turystycznej, posiadacz vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 8. W przypadku, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość imprezy turystycznej, różnica nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie klienta, voucher nie podlega zwrotowi. W takim przypadku voucher może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, a ewentualną pozostałą kwotę klient ma prawo przeznaczyć na inną, nową rezerwację. Nowa rezerwacja musi zostać dokonana wraz ze zgłoszeniem rezygnacji z pierwotnie zakupionej imprezy turystycznej.
 10. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Grupy Bis-Pol, ważność vouchera zostaje automatycznie przedłużona o okres jednego roku od dnia odwołania imprezy turystycznej.
 11. Vouchery można grupować i łączyć ich wartość.
 12. Rezerwacja imprezy turystycznej opłacanej voucherem odbywa się zgodnie z warunkami uczestnictwa.
 13. Voucher można odstąpić innej osobie pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zgłoszenia przez posiadacza, nowego właściciela vouchera, Grupie Bis-Pol.
 14. Przed upływem ważności vouchera, w przypadku braku dostępności oferty klient ma prawo do jednorazowego przedłużenia ważności vouchera o kolejny rok.
 15. Po upływie wskazanego na voucherze terminu ważności, jego posiadaczowi nie przysługuje żadne roszczenie lub żądanie w stosunku do Grupy Bis-Pol
 16. Posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo jego zwrotu ani zamiany na gotówkę zarówno w całości jak i w części.
 17. W przypadku chęci zrealizowania vouchera klient jest zobowiązany do okazania vouchera w formie oryginalnej lub elektronicznej podczas dokonywania rezerwacji.