Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną spółka GRUPA BIS-POL WM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jaśle wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez spółkę GRUPA BIS-POL WM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jaśle drogą elektroniczną, warunki świadczenia przedmiotowych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie przez spółkę GRUPA BIS-POL WM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jaśle usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

1) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

3) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych,
na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

4) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

5) Usługodawca – spółka GRUPA BIS-POL WM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jaśle
(38-200) przy ul. Floriańskiej 17/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000610934, posługująca się numerami:
NIP: 6852329478, REGON: 363103470;

6) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

7) Tpay.com – serwisu internetowy dostępny pod adresem https://tpay.com, który jest prowadzony przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-894), plac Andersa 3, 17 piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, posługującą się numerami: NIP: 7773061579, REGON: 300878437,
o kapitale zakładowym 5.494.980,00 złotych wpłaconym w całości, świadczącą usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 listopada 2014 roku, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem nr IP27/2014.

Szczegółowe zasady realizacji płatności przez tpay.com znajdują się w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/owu.pdf

 

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną następujące usługi:
- newsletter;
- formularz kontaktowy;
- płatności online.

2. Usługa newslettera polega na bezpłatnym, cyklicznym przesyłaniu Usługobiorcom,
po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej, informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę.

3. Usługa formularza kontaktowego polega na bezpłatnym udostępnieniu Usługobiorcom narzędzia umożliwiającego kontakt z Usługodawcą, w szczególności w zakresie obejmującym uzyskanie informacji o ofercie, dostępności i zakresie produktów oraz usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również dokonywania wstępnej rezerwacji wyjazdów.

4. Usługa płatności online polega na bezpłatnym udostępnieniu Usługobiorcom narzędzia umożliwiającego dokonanie, za pośrednictwem systemu płatności online tpay.com, płatności internetowej za zakupione od Usługodawcy produkty i usługi.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną wymaga:
- dostępu do Internetu;
- aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail);
- przeglądarki internetowej zaktualizowanej do najnowszej wersji;
- włączonej obsługi cookies w przeglądarce;
- włączonej obsługi skryptów w przeglądarce.

4.Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest:

1) wykorzystywanie świadczonych przez Usługodawcę usług w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, sprzeczny z prawem oraz sprzeczny z dobrymi obyczajami, w tym w sposób naruszający prawnie chronione dobra Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności w zakresie obejmującym ochronę dóbr osobistych, praw autorskich oraz wizerunku osób trzecich;

2) przesyłanie za pośrednictwem świadczonych przez Usługodawcę usług treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym treści naruszających prawnie chronione dobra Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności w zakresie obejmującym ochronę dóbr osobistych, praw autorskich oraz wizerunku osób trzecich;

3) wykorzystywanie świadczonych przez Usługodawcę usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym rozsyłanie za pośrednictwem świadczonych przez Usługodawcę usług niezamówionej informacji handlowej;

4) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić świadczenie usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy świadczenia usług w razie naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź podjęcia przez Usługobiorcę działań utrudniających lub zakłócających świadczenie usług przez Usługodawcę.

2) tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności ze względu na prowadzone prace serwisowe.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) przerwy w dostępie do usług, objętych postanowieniami Regulaminu, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych;

2) przerwy i zakłócenia w działaniu Internetu;

3) przerwy w dostępie do usług, objętych postanowieniami Regulaminu, w przypadkach wywołanych siłą wyższą;

4) zaprzestanie świadczenia usług wobec Usługobiorców, którzy dopuścili się naruszenia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5) szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Usługobiorców
ze świadczonych przez Usługodawcę usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego przepisami prawa.

 

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci newslettera dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę, tj. podanie adresu poczty elektronicznej, formularza subskrypcji udostępnionego na stronie internetowej BISPOL.COM, zaakceptowanie przez Usługobiorcę Regulaminu i Polityki prywatności oraz zapisanie się do newslettera poprzez aktywację przycisku „Zapisz”.

2. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z newslettera poprzez wysłanie do Usługodawcy oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania newslettera
na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi newslettera
w każdym momencie, zobowiązując się do natychmiastowego usunięcia wszelkich danych osobowych Usługobiorców zebranych w celu świadczenia przedmiotowej usługi.

4. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci formularza kontaktowego dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę, tj. podanie imienia, danych kontaktowych obejmujących, według wyboru Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu oraz treści zapytania, zaakceptowanie przez Usługobiorcę Regulaminu i Polityki prywatności oraz kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci formularza kontaktowego jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy, jakie zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Usługobiorca w każdym momencie, w szczególności przed uzyskaniem odpowiedzi Usługodawcy, ma prawo zrezygnować z usługi formularza kontaktowego poprzez wysłanie do Usługodawcy oświadczenia o rezygnacji z usługi formularza kontaktowego na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi formularza kontaktowego w każdym momencie, zobowiązując się do natychmiastowego usunięcia wszelkich danych osobowych Usługobiorców zebranych w celu świadczenia przedmiotowej usługi.

8. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci płatności online dochodzi na jeden z dwóch sposobów:

1) poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę w indywidualny link płatności online, jaki zostaje wygenerowany przez Usługodawcę, a następnie przesłany do Usługobiorcy
na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, lub

2) poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę, po wpisaniu imienia i nazwiska lub nazwy, adresu poczty elektronicznej oraz kwoty transakcji, w ikonę „Zamawiam i płacę” lub inną równoważną, na udostępnionej przez Usługodawcę, dedykowanej obsłudze płatności online, podstronie strony internetowej bispol.com, na skutek czego dochodzi do przekierowania Usługobiorcy na oddzielną stronę z formularzem tpay.com.

9. Do rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej, dochodzi w momencie przekierowania Usługobiorcy na oddzielną stronę z formularzem tpay.com.

 

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. We wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług objętych Regulaminem Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:
- imię i nazwisko lub nazwę Usługobiorcy;
- adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Usługobiorcy;
- przyczynę reklamacji / opis zastrzeżeń.

3. Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające danych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować do Usługodawcy w jeden z następujących sposobów:
- listownie, na adres: ul. Floriańska 17/15, 38-200 Jasło
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia ich złożenia.

 

VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym
na realizację jego postanowień.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej bispol.com.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Wszelkie spory zaistniałe w związku z Regulaminem między Usługobiorcą niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.